COVID-19 Początek lekcji dla uczniów kończących szkołę

Wszystkie szkoły w Bawarii zostały zamknięte w dniu 16.03.2020 r. Celem było spowolnienie rozprzestrzeniania się koronawirusa w Bawarii.

Początek lekcji dla uczniów kończących szkołę

Od 27.04.2020 r. w różnych typach szkół ponownie rozpoczną się lekcje dla uczniów w klasach końcowych. Dotyczy to następujących szkół:

 • Mittelschule: klasy dziewiąte  (klasy regularne i M, jeżeli są zarejestrowane na egzamin) lub klasy dziesiąte
 • Realschule: klasy dziesiąte
 • Wirtschaftschule:  w szkole  dwustopniowej : klasy jedenaste;  w szkole trzy- i czterostopniowej: klasy dziesiąte  
 • Gimnazjum: Q12
 • Szkoła specjalna (Förderschule)
  • Ośrodki wsparcia (Förderzentren ): wznowienie nauczania tylko w klasach zgodnych z ogólnym programem nauczania,  przy czym nauczanie dotyczy wyłącznie uczniów dziewiątych i dziesiątych klas , którzy są zarejestrowani do egzaminu (MSA, QA lub egzamin teoretyczny na zakończenie szkoły średniej)
  • Ośrodek Specjalnego Wsparcia Edukacyjnego i Ośrodek Wsparcia Nauczania (Sonderpädagogisches Förderzentrum und Förderzentrum Lernen ): klasy dziewiąte
  • Realschulen i  szkoły zawodowe dla specjalnych potrzeb edukacyjnych: lekcje dla klas końcowych; ukierunkowanie według  odpowiednich szkół ogólnych
 • FOS/BOS: klasy matury zawodowej : klasy dwunaste , klasy matury ogólnej: klasy trzynaste  
 • szkoły zawodowe (Berufschulen): zajęcia specjalistyczne przed egzaminem Kammerprüfung , zajęcia  klas o  pełnym wymiarze godzin zasadniczej szkoły zawodowej (BGJ)
 • szkoły zawodowe (Berufsfachschulen): klasy kończące szkołę
 • szkoły zawodowe systemu ochrony zdrowia, akademie specjalistyczne  (Beruffachschulen des Gesundheitswesens, Fachakademien): wszystkie klasy kończące szkołę
 • szkoły techniczne (Fachschulen): klasy kończące szkołę

Informacje podstawowe

Warunki ogólne

W szkołach zapobieganie zakażeniom ma najwyższy priorytet. Przykładowo  klasy będą zazwyczaj dzielone , aby w czasie lekcji zapewnić uczniom odległość co najmniej 1,5 m. W niektórych szkołach konieczne może okazać się przesunięcie  rozkładu zajęć w czasie. W budynku szkolnym obowiązują specjalne zasady dotyczące zachowania.

Egzaminy końcowe

Egzaminy końcowe zostały przełożone dla wszystkich typów szkół. Aktualne daty można znaleźć na stronie www.km.bayern.de/coronavirus-faq lub uzyskać je w szkole swojego dziecka.

Uczniowie jako grupa ryzyka

Niektórzy ludzie są bardziej narażeni na ryzyko poważniejszego przebiegu  choroby koronawirusowej. Do tej grupy ryzyka mogą należeć również uczniowie czyli dzieci w wieku szkolnym. W takim przypadku należy przedstawić w szkole zaświadczenie lekarskie, aby kierownictwo szkoły mogło wyjaśnić, czy uczeń z ważnych powodów nie może uczestniczyć w zajęciach lub innych obowiązkowych wydarzeniach szkolnych. W każdym razie obowiązkiem szkoły jest zapewnienie uczniowi odpowiednich możliwości nauki, zaś obowiązkiem ucznia jest skorzystanie z tych możliwości, natomiast  obowiązkiem opiekunów  prawnych  jest ich wspieranie.

Inne klasy

Wszystkie pozostałe klasy  będą kontynuowały naukę w domu do odwołania. W tej chwili nie można powiedzieć, kiedy szkoły zostaną otwarte dla innych uczniów. W Bawarii możliwe jest rozszerzenie działalności dydaktycznej na inne klasy  najwcześniej od 11 maja.

Opieka nad uczniami w nagłych wypadkach podczas zamknięcia szkół (Notbetreuung)

W niektórych wyjątkowych przypadkach  istnieje możliwość  zapewnienia opieki w szkole .   Odbywa się to podczas normalnych godzin szkolnych dziecka (łącznie z popołudniową opieką).

Dzieci mogące korzystać z takiej opieki (Notbetreuung)  to :

wyłącznie dzieci klas od pierwszej do szóstej , jeśli  jedno z rodziców pracuje w tzw. obszarze infrastruktury krytycznej albo  jeśli rodzic samotnie wychowujący jest zatrudniony .

Infrastruktura krytyczna obejmuje w szczególności obiekty,

 • Opieka zdrowotna (np. szpitale, gabinety (dentystyczne), apteki, urzędy zdrowia, służby ratownicze, w tym ratownictwo lotnicze, a także wszyscy pracownicy, którzy służą do utrzymania pracy  tych zakładów - np. personel sprzątający i personel kuchni szpitalnych)
 • Opieka (np. opieka nad osobami starszymi, pomoc osobom niepełnosprawnym, system wsparcia dla kobiet (schroniska dla kobiet, specjalistyczne poradnie/wezwania alarmowe, centra interwencyjne)
 • Opieka nad dziećmi i młodzieżą (w tym również Notfallbetreuung - opieka w nagłych wypadkach w ośrodkach opieki dziennej),
 • Duszpasterstwo we wspólnotach religijnych ,
 • Obiekty związane z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym, w tym niepolicyjny system reagowania kryzysowego (straż pożarna i ochrona ludności) oraz Niemieckie Federalne Siły Zbrojne,
 • Infrastruktura publiczna (usługi telekomunikacyjne, energetyka, woda, transport publiczny, usuwanie odpadów),
 • Zaopatrzenie w żywność (od produkcji do sprzedaży),
 • Zaopatrzenie w produkty z drogerii,
 • Transport pasażerski i towarowy (np. transport na duże odległości, piloci, kontrolerzy ruchu lotniczego), media (w szczególności wiadomości i informacje oraz komunikacja w zakresie ryzyka i sytuacji kryzysowych),
 • Banki i kasy oszczędnościowe (w szczególności w celu zapewnienia dostaw gotówki i płynności przedsiębiorstw), doradztwo podatkowe
 • kancelarie centralne państwa, sądownictwo (w tym poradnictwo i reprezentacja prawna oraz kancelarie notarialne) i administracja, oraz
 • szkoły (opieka w nagłych wypadkach i edukacja).
   

Kolejnym warunkiem wstępnym uczestnictwa w opiece w nagłych wypadkach jest, aby dzieci

 • nie wykazywały żadnych objawów chorobowych,
 • nie miały kontaktu z osobą zakażoną lub nie  miały kontakt z osobą zakażoną w ciągu ostatnich 14 dni, oraz
 • nie są w kwarantannie.

Aby wziąć udział w opiece w nagłych wypadkach, należy przynieść do szkoły ten podpisany formularz.

Zalecamy, aby podczas zamykania szkół nie powierzać opieki nad dziećmi ich dziadkom, ponieważ są oni szczególnie narażeni  na zachorowanie koronawirusem.

Dalsze informacje można znaleźć pod poniższym linkiem

W razie jakichkolwiek dalszych pytań prosimy o kontakt z nauczycielem dziecka za pośrednictwem szkoły.

Vorlese-Funktion

Diese Webseite verwendet Cookies und das Webanalyse-Tool Matomo. Wenn Sie durch unsere Seiten surfen, erklären Sie sich hiermit einverstanden.
Mehr Informationen und eine Möglichkeit zur Deaktivierung der Webanalyse finden Sie hier.